Uw winkelmandje
De winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikt maakt van het platform shop.pureforyou.nl en producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Verkoper; 
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;

Artikel 2 - Adres

PureforYou Health & Beauty

J.D. van Leeuwenstraat 17
4005 AE  TIEL
Telefoonnummer: 0344 65 50 99 (tussen 09.00u en 18.00u)
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 11068349
Btw-identificatienummer: NL1731.38.664.b01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief BTW;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
  8. de gedragscodes waaraan de Verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Verkoper zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aanbieden:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Verkoper waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor zover niet anders overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op het moment van plaatsen van de desbetreffende bestelling.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden
 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Verkoper.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. Mocht Consument een product met een zichtbaar beschadigde verpakking accepteren van de transporteur, berust het risico van beschadiging van het product bij de Consument. Op dit moment vervallen alle rechten. De Consument is dan gehouden zelf de geleden schade te verhalen bij de transporteur, en kan nimmer Verkoper aansprakelijk stellen.

Artikel 8 - Herroepingrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De Consument dient de producten goed verpakt te retourneren in de - indien redelijkerwijs mogelijk - oorspronkelijke verpakking met gebruikmaking van de meegeleverde retoursticker.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingrecht

 1. De verkoper dient duidelijk aan te geven wanneer de Consument geen recht heeft op het herroepingrecht.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft;
 7. voor losse kranten en tijdschriften;
 8. voor goederen die verzegeld zijn, en  waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 11 - Recht van teruggave bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument, in aanvulling op en onverlet latend het onder artikel 8 beschreven herroepingrecht en zijn overige rechten, de mogelijkheid de producten binnen 7 dagen zonder opgave van redenen terug te geven. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn teruggavenrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies, waarbij de kosten voor de terugzending voor de Consument zijn.
 3. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk na ontvangst van de teruggezonden producten terugbetalen. De Verkoper is echter niet tot terugbetaling gehouden als, naar het oordeel van de Verkoper, de Consument in strijd met lid 2 heeft gehandeld of de producten in zodanige staat verkeren dat zij niet aan andere klanten kunnen worden verkocht. De Verkoper zal de Consument informeren als hij tot het oordeel komt dat hij niet terug zal betalen. Indien de Consument binnen dertig dagen nadat hij van dat oordeel op de hoogte is gebracht, de Verkoper verzoekt de betreffende producten naar hem terug te sturen, zal de Verkoper de producten zo spoedig mogelijk op kosten van de Verkoper terugsturen

Artikel 12 - Voorwaarden voor het inwisselen van actiecodes voor korting

Deze voorwaarden gelden voor alle codes van kortingsacties van shop.pureforyou.nl. Voor aangekochte kortingscodes gelden de navolgende voorwaarden:

 1. De kortingscodes zijn in de aangegeven tijdsperiode geldig en slechts eenmaal bij één bestelling inwisselbaar.
 2. Het kortingstegoed kan niet aan derden worden overgedragen.
 3. De bestelwaarde van de artikelen moet minstens even hoog zijn als het kortingsbedrag. Om administratieve redenen is het niet mogelijk een restkortingsbedrag te restitueren.
 4. Het kortingsbedrag maakt geen aanspraak op enige vorm van rente en het bedrag wordt niet contant uitbetaald.
 5. De kortingscode wordt niet gerestitueerd wanneer alle artikelen, of slechts een gedeelte daarvan, geretourneerd worden. Dit geldt wanneer de kortingscode in het kader van een reclameactie werd uitgegeven waarvoor geen vorm van tegenprestatie was vereist.

Artikel 13 - Voorwaarden voor het inwisselen van cadeaubon

Deze voorwaarden gelden voor alle door betaling verworven cadeaubon. Voor het inwisselen van cadeaubonnen gelden de navolgende voorwaarden:

 1. De cadeaubonnen kunnen enkel ingewisseld worden in de winkel bij PureforYou in Tiel
 2. Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden om andere cadeaubon te kopen.
 3. Er wordt geen geld retour gegeven bij het gebruik van cadeaubonnen.

Artikel 14 - Conformiteit en Garantie

1.     De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de Consument en de Verkoper over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Verkoper te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Consument als de Verkoper worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de Verkoper heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de Verkoper aan deze keuze gebonden. Wanneer de Verkoper dat wil doen, zal de Consument binnen vijf weken na een daartoe door de Verkoper schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de Verkoper de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de Verkoper gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de Verkoper surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. shop.pureforyou.nl behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving vooraf aan te passen.
 2. Aanpassing mogen nimmer in het nadeel van de Consument zijn.

Artikel 19 Toepasselijk recht.

Het Nederlands recht is van toepassing

 

Contact

 • Adres

  J.D. van Leeuwenstraat 17
  4001 XE Tiel

 • Telefoon

  0344 655 099

 • E-mail

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.